Permitterte lærlinger bør kunne få individuelle ytelser av NAV

Lars Møllerud fikk støtte fra SRY (Samarbeidsrådet for yrkesopplæring) på forslag om bedre ordninger for lærlinger

 

Lars Møllerud fra KS (Kommunenes organisasjon), leder en arbeidsgruppe som skal utarbeide en beredskapsplan for inntak av lærlinger i lavkonjunktur. Før jul presenterte han foreløpige forslag fra gruppen for SRY.

Arbeidsgruppen mener blant annet at regelverket i dag gjør det vanskelig å kombinere lærekontrakt og tiltak for arbeidsledige fra NAV. Dette skyldes blant annet korte tiltaksperioder, og problemstillinger knyttet til lærlingtilskuddet og ytelser fra NAV. Gruppa mener det er viktig med virkemidler som kan få unge arbeidsledige inn i utdanning, og bidra til at oppsagte lærlinger kan fullføre utdanningen. Det må derfor utvikles løsninger som åpner for at arbeidsledige lærlinger kan få fagopplæring i regi av fylkeskommunen, samtidig som de sikres individuelle ytelser via NAV og/eller hensiktsmessig studiefinansiering. Økonomiske incentivordninger til bedrifter må også vurderes i sammenheng med dette. Gruppa mener det er viktig å få et slikt virkemiddel på plass, slik at de kan iverksettes straks en krisesituasjon oppstår.

Forslaget fra arbeidsgruppen til vedtak i SRY på dette punktet er:

«Det utvikles løsninger som åpner for at ledige kan få fagopplæring i regi av fylkeskommunen, samtidig som de sikres individuelle ytelser via NAV.»

I diskusjonen i SRY påpekte flere også at under finanskrisen i Norge viste det seg ikke problematisk å skaffe nye læreplasser for permitterte, særlig fordi opplæringskontorene gjorde en god jobb med å sørge for nye læreplasser.

Det foreløpige vedtaket av SRY i denne saken er: « SRY ber arbeidsgruppen om å utrede konsekvensene for lærlinger ved lavkonjunktur og eventuelle tiltak for å opprettholde læreplassantallet.»

Søk i Fagopplæring