Redaktøren: Det tredje alternativ

Et forslag fra næringslivet om å skaffe 5000 plasser hvert år for ungdom som hverken ønsker å bli lærling eller lærekandidat, har møtt liten interesse fra opplæringskontor som vi har spurt. Reaksjonene fra LO er også negative og meget klare. LO er redde for en ordning som minner om gamle erfaringer med lavtlønnede og ufaglærte arbeidstakere. Derfor mener de at praksisplassordningen ikke bør gjøres til et tredje søkbart alternativ.

Samtidig har vi et meget stort frafall fra ungdom som starter på dagens yrkesfaglige tilbud.

Erfaringene fra forsøk i tre fylker var likevel gode for den enkelte. Av de 51 kandidatene som deltok i forsøket i de tre fylkene som evalueres, fulgte 41 av elevene opplæringsløpet hele veien. Tre personer har sluttet og er utenfor opplæring, mens sju har gått over i andre opplæringstilbud. Tatt i betraktning at praksisbrevkandidatene er ungdom som står i fare for å falle ut av videregående opplæring konkluderer NIFU, med at de har hatt en overraskende god gjennomføring. Ved drøftingene i Stortinget i juni i fjor, var da også Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti positive til ordningen, mens Fremskrittspartiet og de daværende regjeringspartiene var mer kritiske.

Å gjøre praksisbrevordningen søkbar som et mere regulært alternativ bør derfor ikke avskrives for raskt. Det bør kanskje drøftes hva som skal til for at praksisbrevordningen kan bli akseptabel for begge parter i arbeidslivet.

Kanskje kan arbeidstakersiden kunne akseptere ordningen om de unge som velger dette alternativet får en garanti om at mulighetene for videre opplæring årlig presenteres for deltagerne? Kanskje er det også andre betingelser som må oppfylles.

Partene oppfordres derfor om å ta en drøftingsrunde med åpne konklusjoner.

Arne S. Dolven

Redaktør

Les mer: http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Praksisbrev---Lokale-forsokslareplaner/

Søk i Fagopplæring