Veirekkeverksfaget foreslått som nytt lærefag

Utdanningsdirektoratet har mottatt søknad fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) om å opprette veirekkverksfaget som nytt lærefag. Direktoratet har bedt FFaglig råd for bygg- og anleggsteknikk FRBA om å behandle forslaget og gi en anbefaling.

Byggenæringens Landsforening v/ Thomas Norland presenterte forslaget

. Han fikk følgende tilbakemeldinger fra de andre rådsmedlemmene:

Veirekkverksfaget virker for smalt. Vanskelig å utdanne seg videre hvis man har tatt en utdanning som er basert på en så smal kompetanseplattform.

Men: Det er viktig at Vegvesenet ønsker det. Da er det mye større sjanse for at det blir et ordentlig, reelt etterspurt fag. Byggherrene etterspør det. Men er det en etterutdanning eller tilleggsutdanning til anleggsfaget?

Faget bør omfatte sikring av gang- og sykkelveier også. I nasjonal transportplan slås det fast at man skal legge langt bedre til rette for myke trafikanter fremover. Skal vi først ha et slikt fag, må det være et fag for alle trafikanter.

FRBA bør ta denne henvendelsen med inn i den brede strukturdebatten.

Vedtak:

FRBA avviser ikke forslaget, og vil jobbe videre med det. Rådet vil ta med forslaget inn i den brede strukturdebatten

Søk i Fagopplæring