Ny forskrift for fagskoler er på vei

Gro Beate Vige og Øystein Holmedal-Hagen fikk innspill fra Nasjonalt fagskoleråd om utformingen at en egen forskrift

 

 

 

Kunnskapsdepartementet har oversendt underhåndsinformasjon om ny forskrift til Nasjonalt Fagskoleråd og ba i oktober rådet om innspill. Gro Beate Vige og Øystein Holmedal-Hagen fra departementet presiserte at utkastet ennå ikke var klarert med politisk ledelse.

 

Merknadene til paragrafene vil ligge i et separat dokument slik at selve forskriften ikke blir særlig omfangsrik. Når forskriften sendes ut på høring vil det bli 3 måneders høringsfrist.

 

I den påfølgende diskusjonen ble det fra de ulike rådsmedlemmene bl.a. pekt på:

 

- at betegnelsen som benyttes i statistikkarbeidet for minste resultatbærende enhet er «emne» og at «emne» også bør benyttes i forskriften. Deretter kan "emne" nærmere beskrives i merknadene

 

- at ordet «velegnet» bør byttes ut med «relevant»

 

- om «Kapittel 4 skoler» også kan nevnes som eksempel på annen utdanning

 

- behov for et sømløst utdanningssystem og overganger til annen høyere utdanning, jf. «kan/skal» paragrafer i UH-loven. Det er viktig at det er tydelig for fagstudentene og skolene at det er en mulighet for overgang fra fagskole til annen høyere utdanning

 

- at § 3-5 i UH-loven fungerer bare delvis, Danmark har lagt seg på en modell som bruker ECTS for all tertiærutdanning. Smidige overganger bør være hovedregelen og ikke unntaket, jf. «kan/skal» paragrafer. Bruk av ECTS for all tertiærutdanning for å unngå omregning

 

- at Nasjonalt fagskoleråd bør nevnes som organ for konsultering

 

- at krav om minst 30 fagskolepoeng skal være avlagt ved institusjonen som skal skrive ut vitnemål for fullført utdanning, vil hindre muligheten for fritak/innpassing i de halvårige fagskoleutdanningene. Kanskje et krav tilen prosentandel kan benyttes for korte utdanninger, mens antall fagskolepoeng egner seg bedre for lengre utdanninger. Dette kan f.eks. ta form av en hovedregel pluss en unntaksregel

 

- at det som etterutdanning i arbeidslivet er behov for ulike mindre spesialiseringsmoduler fra fagskoler. Forslag om mulighet til å utstede kompetansebevis og/eller karakterutskrift som synliggjør spesialisering og antall fagskolepoeng

 

- hvem skal skrive ut vitnemål for fullført utdanning når en student flytter fra en skole til en annen, skolen som har gitt størsteparten av utdanningen, eller skolen som studenten avslutter utdanningen ved?

 

- behov for tydeliggjøring av at det er fagskolene selv som vekter arbeidsbelastning og læringsutbytte

 

- det bør tydeliggjøres i hvilke sammenhenger Forvaltningsloven gjelder

 

KD takket for innspillene og sa at de gjerne mottok innspill fra de ulike rådsmedlemmene i de etterfølgende ukene. Benedikte Sterner takket tilslutt KD for en god gjennomgang av utkast til ny fagskoleforskrift.

 

Les mer:

http://www.vox.no/no/nasjonalt-fagskolerad/Sakslister-og-motereferat/Mote-24-oktober-2012/

Søk i Fagopplæring